گاوداری با ۷۷۰ هکتار زمین و تمامی تجهیزات کشاورزی و دامداری